جمع‌آوری اطلاعات فراتحلیل

نکات ابتدایی - در مواردی که باید توضیح داده شود، توضیحات باید به صورت گزاره‌های تک جمله‌ای ذکر شود و از بیان جملات به صورت پاراگراف پرهیز شود. - در قالب فرم اکسل، به مطالب و محورهای در نظرگرفته شده، کدهایی اختصاص داده می‌شود که در پایان ماه، نسبت به همسان‌سازی این کدها اقدام خواهد شد. • پژوهشگران، نسبت به محورهایی که در کارگروه‌های پنجگانه مصاحبه‌محور مدنظر می‌باشد، نکات مرتبط در منابع مورد بررسی را نیز با ارجاع‌دهی نسبت به آن، در پایان گزارش مشخص می¬نمایند. • در برخی محورها، در صورت انتخاب گزینه‌ها، باید مصداق انتخاب آن گزینه را نیز در فرم منعکس نمایند که در شیوه‌نامه پر کردن فرم، تقدیم دوستان خواهد شد.

مرحله 1 از 3 - حوزه اثر پژوهشی